Förebilden is da shit

Det finns tre principer som bidrar till om man har en aktiv livsstil eller inte:

1. Förebildsprincipen
2. Närhetsprincipen
3. Tillgänglighetsprincipen

Den viktigaste maktfaktorn för vilken livsstil man kommer ha som vuxen präglas tidigt, redan vid 3-4 års ålder. Föräldrar och de vuxna förebilder som ett barn möter under sin uppväxt är därför helt avgörande kulturbärare, där hemmiljön är den viktigaste sändaren för hur man senare i livet kommer förhålla sig till sin kropp och rörelse, lek och aktivitet.

Allt för många vuxna har fruktansvärda minnen från uppväxtens idrottslektioner i skolan eller andra föreningserfarenheter som präglar dem genom hela livet. Minnen som skapat en negativ kroppsuppfattning och därmed bidragit till känslan av att man har en kropp som inte kan utmana sig och tänja på sina gränser. Barn som idag har blivit vuxna och som upplever olust av att använda sin kropp som en konsekvens av detta. Som idag har blivit föräldrar och därmed förebilder till sina egna barn.

Förebildsprincipen är ganska enkel att förstå eftersom vi vet att de förebilder vi har oavsett om vi är barn, unga, vuxna eller äldre inspirerar oss. En förebild gör oss nyfiken och inspirerar oss med sin personlighet. Vi har alla flera förebilder som vi tillåter inspirera oss och på olika sätt prägla oss genom hela livet. Medvetet eller omedvetet.

Att särskilt beakta detta som vuxen i förhållande till barn och ungdomar, dvs framtidens vuxna, kommer vara avgörande för människans överlevnad. Vi kommer prata mer om just detta i Almedalen nu på måndag. Välkomna!

Förr var vi rökare. Idag är vi sittare.

Enligt internationella riktlinjer från WHO rekommenderar Svenska läkarsällskapet alla vuxna från 18 år och uppåt att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

I rekommendationen ges också exempel på att fysisk aktivitet som uppfyller rekommendationen är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka eller 20-30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa. Samt att långvarigt stillasittande bör undvikas.

Om vi gör ett räkneexperiment och tänker tvärtom och tittar på dessa rekommendationer utifrån ett sittar-perspektiv händer följande:

  • En vecka innehåller sju 24-timmarsdygn, dvs 168 timmar alternativt 10 080 minuter.
  • Vi antar att medel-svensken sover i genomsnitt sju timmar per natt, dvs 2 940 minuter per vecka.
  • Vi rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka.
  • Om vi utgår från rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka leder det till 6 990 minuter av fysisk inaktiviteten, dvs drygt 116 timmar. Utslaget på en vecka innebär det över 16 timmar per dag.
  • Om vi ändå tänker att vi på något sätt rör oss, dvs står och går, ytterligare 1-5 timmar varje dag innebär det att rekommendationen ger ett OK till inaktivitet 10-15 timmar per dag.

Min slutsats är att rekommendationerna för fysisk aktivitet är förlegade och inte anpassade efter vår nya samtid.

Jag är mycket medveten om att rekommendation är väl underbyggd med fakta i syfte att förhindra sjukdom, dvs en lägsta nivå av fysisk aktivitet i syfte att förebygga ohälsa. Min uppfattning är dock att det är förödande att ge rekommendationer i form utav tidsintervaller eftersom det inte får den effekt som efterfrågas från expertisen. Pekpinnar har aldrig varit rätt strategi att inspirera. Att vilja väl är inte detsamma som att göra gott.

I Almedalen finns det en stor mängd programpunkter som handlar om våra nya gemensamma utmaningar. Ett av dessa seminarier är Sitta är det nya röka.