Ny bok för nyfikna ledare

Svenskt föreningsliv är mitt i en dramatisk förändring. Idag lever vi i brytpunkten mellan ett genuint uppbyggt civilsamhälle präglat av Sveriges rika kulturarv och en dynamisk global värld där landets gränser suddats ut. Den digitala världsarenan som vi befinner oss på skapar hela tiden nya gränslösa möjligheter och föreningslogiken utmanas när formerna för engagemang har en mångfald av uttryck.

I vår samtid ställs helt nya förväntningar på offentlig, ideell och privat sektor från oss medborgare och därmed samhället. Därför sker det sedan ett antal år tillbaka en rörelse inom och mellan samhällets olika sektorer. Ett allt mer ökat samspel har vuxit fram, ofta med den övergripande gemensamma ambitionen att verka för ett hållbart och utvecklande samhälle.

Eftersom det är människor som bygger och utvecklar sina respektive organisationer skapas också nya förväntningar från de individer som verkar inom de olika sektorerna. Under de senaste åren har allt fler likartade verksamhetsområden inom den ideella sektorn flutit samman. Budskapen uppfattas likriktade och svenska folket kan inte längre se nyttan med den ena eller den andra organisationens fördelar. Kartan ritas om och nya hybrider bildas. Den mer trögflytande folkrörelsetraditionen blandas upp med ett mer alert och kvickt socialt entreprenörskap. Ledarskapet utmanas och organisationens kultur påverkas.

Viljan och lusten att engagera sig i meningsfulla uppdrag är fortsatt stabilt och starkt men det kommer till uttryck på en mängd olika sätt. Det får till följd att det blir allt viktigare för en förenings- eller förbundsledning att ha förståelse för sin egen förmåga att leda olika. Att ompröva sin egen organisation genom att på allvar fundera över om den verkligen är inkluderande och vilket ledarideal som präglar organisationen kan vara en bra start.

Den kultur som präglar organisationen har en direkt påverkan på människors vilja att engagera sig. En organisationskultur kan över tid inkapslas, utvecklas, förändras eller förädlas vilket blir avgörande när det handlar om förmågan att leda engagemang.

I min nya bok Ram och kram – Ledarskapets betydelse för organisationskulturen vill jag uppmärksamma betydelsen av att mer medvetet leda den organisationskultur som är önskvärd. Det här är en bok för nyfikna ledare.

IMG_4673

Boken kommer nu och jag är förväntansfull!

Liksom samhällen, länder och världsdelar har olika kulturer har varje organisation sin unika kultur. En organisation är aldrig kulturlös.

En organisations kultur påverkas av flera faktorer och formas av de människor som vid var tid finns inne i en organisations rum. En organisationskultur kan inkapslas, förändras, förädlas eller utvecklas och det är ledarskapskulturen i ledningen som slår an den ton som präglar det interna samarbetet och hur organisationen förhåller sig till sin samtid.

Varje organisation har en infrastruktur uppbyggd av sin struktur, ofta i form av en uppritad organisationsskiss, och sin kultur. Organisationens struktur följer ofta en traditionell modell som anpassas efter de nya behov som uppkommer. De allra flesta är idag vana vid regelbundna organisationsförändringar på jobbet eller i samband med uppdrag i andra organisationer. Min erfarenhet är att en organisations kultur sällan får samma omsorg som att ”sätta en ny organisationsstruktur”.

Kulturen kan liknas vid ett sammanhållande kitt som ständigt behöver underhållas, utmanas och stimuleras för att en organisation ska uppfattas dynamisk och utvecklingsbar. Utan underhåll, eller snarare utan ledarskap, faller kittet samman eller det uppstår sprickor.

Ett ledarlöst förhållningssätt till en organisationskultur är riskfyllt. Obefintligt eller otydligt ledarskap skapar fritt forum för informella krafter i en organisation samt ofta ett reaktivt förhållningssätt till utifrån kommande påtryckningar eller nya förväntningar från medborgare, samhälle och omvärld. När det uppstår osäkerhet och otydlighet i förväntningar om ansvar och roller i en organisation resulterar det oftare i en ny policy eller ett förtydligande i gällande ramverk än ett snack om själva kärnan, organisationens kultur.

En organisationskultur behöver ledas med både ram och kram. Därför har min andra bok fått den titeln, Ram och kram – Ledarskapets betydelse för organisationskulturen.

Förlagschefen Cecilia Elmqvist, Idealistas Förlag, skriver i förordet till boken att ”ingen tidigare bok har ett så tydligt fokus på ledarskap och organisationskultur”. Det ska bli spännande att se hur boken kommer tas emot. Jag är minst sagt förväntansfull!